Předčasné odchody ze vzdělávání a duševní zdraví

Pavla Kovářová

 

Žáci a studenti často čelí velkému tlaku a stresu, což vede ke zvýšení rizika vzniku duševních obtíží, jako je úzkost a deprese. Další důležitým faktorem, který významně ovlivňuje riziko předčasného opuštění vzdělávání, je rodinné zázemí. Děti mohou pocházet z rozvedených rodin, doma zažívají hádky a nedostává se jim dostatek podpory od rodičů.


Rádi bychom Vám přiblížili kazuistiku mladé dívky, která prožívala duševní obtíže a je patrné, jak to zasahovalo do jejího vzdělávání. Sáře je 15 let, právě dokončila devátý ročník ZŠ. Čeká ji tedy přestup na střední školu. Na ZŠ měla blízký vztah se svoji třídní učitelkou, často se jí svěřovala s tím, co prožívá. Sára žije se svými rodiči, doma často zažívá hádky, oba rodiče pijí alkohol, konflikty jsou tedy velmi vyhrocené, zároveň ji její otec sexuálně obtěžuje. Díky tomu zažívá úzkosti, prožívá velmi silné panické ataky během vyučování, sebepoškozuje se a přemýšlí nad sebevraždou.  Z těchto důvodů byla také v péči OSPOD, který bohužel neposkytl Sáře dostatečnou podporu, a proto se jim Sára nechtěla plně svěřit s tím, co prožívá. Sára kontaktovala sociální pracovníky z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) s tím, že potřebuje od nich pomoc kvůli náročnému přechodu na SŠ. Sociální pracovníci se zaměřili na obtíže, které prožívá. Protože jedním z témat byl i přechod na SŠ, panické ataky během vyučování a vysoká absence, podařilo se sociální pracovníkům navázat spolupráci s PPP. Ta poskytla doporučení pro školu, aby Sára byla zkoušená písemně nebo s konkrétním pedagogem o samotě. To Sára považovala ze velmi důležité, bohužel někteří pedagogové doporučení PPP nerespektovali. Sára hledala v rámci školy pedagoga, kterému by se mohla svěřit s tím jako své třídní učitelce ze ZŠ, co prožívá. Důvěru našla u výchovné poradkyně, která jí dává podporu a může za ní přijít například během přestávek. Sára nadále využívá podporu NZDM, chodí k psycholožce a je také v péči psychiatra. Všichni odborníci spolu vzájemně spolupracují a jejich cílem zajistit Sáře co největší podporu.


Z uvedené kazuistiky vyplývá, jak velká je potřebnost multidisciplinární podpora konkrétnímu žáku/žákyni. Možným řešením předčasných odchodů vzdělávání je zapojení odborníků a odbornic z oblasti sociální práce a sociální pedagogiky, jako například realizovala Česká asociace streetwork na území hlavního města Prahy. Společně s pedagogy škol vytváří multidisciplinární tým lidí, kteří vytváří podpůrnou síť kolem dítěte či školy samotné. Pedagogové si často všímají náročných projevů v chování dítěte. Zároveň nemají kapacitu ani zdroje k tomu, aby mohli hledat příčiny takového chování a adekvátně na ně reagovat. V tom mohou pomoci sociální služby, ať už se jedná o NZDM nebo multidisciplinární týmy, které konkrétní děti provází a zároveň navazují spolupráci se všemi zapojenými odborníky.


Kontakty na některé z možných odborníků můžete najít na našich stránkách www.tezkahlava.cz.

Další články