OZON: progresivní metody výuky na gymnáziu ve Vyškově

reditel klement

 

Originalita, otevřenost, objevování. Tři slova symbolicky ukrytá pod označením molekuly ozonu O3 vystihují podstatu nového studijního programu na vyškovském gymnáziu. Klasické metody výuky v jedné ze tříd osmiletého cyklu nahradil tzv. progresivní styl vyučování.

 

Před sedmi lety jsme zareagovali na výzvu zřizovatele a rozhodli se žákům naší školy nabídnout nový způsob gymnaziální výuky. Alternativní metody výchovy a vzdělávání žáků se v českém vzdělávacím systému již nějakou dobu prosazují na úrovni mateřských a základních škol, střední školy jsou novými trendy zasaženy pouze na úrovni jednotlivých prvků ve výuce, nikoliv ve formě ucelených studijních programů.

 

Jedním z hlavních důvodů, proč se naše škola rozhodla zavést odlišné metody výuky na gymnáziu byla skutečnost, že současná mladá generace se velmi rychle a dynamicky mění. Více než kdy jindy jsou dnes ceněny tzv. měkké dovednosti, schopnost prodat co umím, prezentovat se, komunikovat a spolupracovat s ostatními. Nový systém výuky je koncepčně sestaven tak, aby podporoval i řadu sociálních dovedností žáků – nebát se vystoupit před ostatními, prezentovat vlastní názor, spolupracovat ve skupině, i objektivně a kriticky zhodnotit své možnosti a znalosti. Progresívní vyučování cíleně poskytuje prostor také pro debaty o probírané látce, vyžaduje po žácích komplexní uvažování o problému, podporuje kritické myšlení a schopnost vyznat se v množství informací, které mají žáci k dispozici. Žáci se pod vedením učitelů postupně učí pracovat se sociálními sítěmi a umělou inteligencí.

 

Žáci Ozonu jsou také systematicky vedeni ke studiu s využitím cizího jazyka, zejména anglického, za pomocí metody CLIL. Učíme žáky nebát se mluvit anglicky, vyhledávat a třídit informace, využívat je i mimo anglický jazyk, v jiných předmětech. Způsob výuky angličtiny integrované do jiných předmětů je dnes samozřejmostí a stal se nedílnou součástí studia našich žáků. Metoda CLIL je výzvou nejen pro žáky, ale i pro jejich vyučující. Přirozeně se tak posouvají hranice získávání nových poznatků a jejich využitelnost žáky i vyučujícími.

 

Důležitým a nezbytným předpokladem tvorby nového studijního programu bylo vytvoření týmu nadšených a kreativních učitelů schopných vytvořit nové ŠVP podle požadavků zřizovatele a vedení školy. Množství učiva, které musí žáci v průběhu středoškolského studia zvládnout je stejné jak pro standardní třídu, tak i pro třídu ozonovou. Zásadní rozdíl je v metodách a způsobu výuky. Výuka v Ozonu je diametrálně odlišná, spoustu metod a možností můžeme realizovat díky nižšímu počtu žáků v ozonových třídách.

 

Výuku ve třídách prima-kvarta jsme rozdělili do šesti tematických celků, které se střídají po šesti týdnech a navazují na sebe. Předměty jsou vždy přidružené k jednomu tématu. Hlavní tematickou linku v prvních čtyřech ročnících nižšího gymnázia čerpáme z historie. Blokové vyučování nám umožňuje propojit jednotlivé předměty do jednoho tematického celku. Tím v žácích upevňujeme probírané učivo. Zatímco v klasické výuce je učivo často předkládáno odděleně od životní praxe, v Ozonu je jeho praktická využitelnost a provázanost mnohem více zřejmá.

 

Důležitým rysem je podpoření a využití přirozeného zájmu žáků a jejich chuti po objevování. Žáci si, pod vedením učitele, v rámci daného tématu sami hledají další náměty, které budou dále rozpracovávat. Samozřejmostí je častá práce v terénu a využití historických, přírodních a kulturních jedinečností regionu. Staronový princip školy hrou umožňuje žákům vstřebávání nových poznatků formou bezprostředních osobních zkušeností.

 

V letošním školním roce naše první ozónová třída přešla na vyšší gymnázium do kvinty. Pro vyučující to znamenalo připravit nový ŠVP, upravit tematické studijní plány pro jednotlivé předměty a celky výuky. Nově například žáci v kvintě píší ročníkovou práci. Tato slouží jako prvotní motivace na práci v rámci SOČ, kterou mohou zpracovat v dalším ročníku. Do budoucna, v dalším studiu na VŠ, žáci využijí nabyté poznatky při psaní a obhajování seminárních, bakalářských a diplomových prací.

 

Mezipředmětové, projektové, badatelské, terénní a jiné progresivní metody žáci v průběhu studia průběžně využívají s tím, že se postupně připravují na maturitní zkoušku. Ta bude vyvrcholením a uzavřením ozónového vzdělávání.


Hlavní prvky výuky v programu OZON, které se prolínají všemi ročníky:

 

  • Interaktivní výuka – Vnáší akci do procesu vzdělávání. Žáci prostřednictvím aktivní účasti získají poznatky faktické, emociální a sociální.
  • Projektová výuka – Umožňuje rozvíjet komunikativní schopnosti, plánování práce, motivuje k práci jasně stanoveným cílem.
  • RWCT – Metoda čtení a psaní ke kritickému myšlení umožňuje vyrovnat se s různorodými texty a množstvím informací.
  • Blokové vyučování – Umožňuje propojit více předmětů a na jednom tématu uspořádat získané poznatky komplexně.
  • CLIL – Jazyková výuka integrovaná do jiných předmětů. Odbourává ostych při používání cizího jazyka a rozvíjí komunikační schopnosti.
  • Terénní a místně zakotvené vyučování – Spojuje fakta s praktickou zkušeností. Objevování motivuje k práci. Vytváří vztah k regionu, upevňuje kulturní a sociální zakotvení žáka.

Další články