Kompetence kariérových poradců ve školách

Projektová podpora

 

V základních tezích, potažmo pak kompetencích, se kariérové poradenství neliší od poslání škol, ba naopak by mohlo (a mělo) být považováno za její neoddělitelnou součást. Již příručka OECD z roku 2004 uvádí, že kariérové poradenství spojuje oblasti poradenství pro volbu povolání a poradenství v oblasti vzdělávání a klade tak důraz na vzájemnou interakci mezi prací a učením. Poradenství je činnost spojená s růstem, rozvojem, zralostí, orientací ve světě i v životě. Kariérové poradenství se dotýká života v celé jeho délce i šíři. Koneckonců analogicky ke vzdělávání a učení (lifelong a lifewide).


Důraz na potřebnost a působnost kariérového poradenství v průběhu celého života se pak odráží i v jeho definicích a pojetích. Existuje celá řada definic. Nejčastěji využívanou je ta od OECD a EK. „Kariérové poradenství jsou služby a činnosti, jejichž záměrem je pomáhat jednotlivcům všech věkových kategorií a v kterékoli fázi jejich života při rozhodování o vzdělávání, odborné přípravě, zaměstnání a při řízení jejich kariéry“ (OECD, 2009). V obdobných intencích MŠMT ČR (online) definuje kariérové poradenství jako proces, v rámci, kterého mají lidé v průběhu celého života možnost poznat a rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zájmy. Umožňuje lidem řídit jejich individuální dráhu ve vzdělávání a odborné přípravě, v práci i v jiných oblastech, a využívat k tomu schopnosti a dovednosti, které mají. Na životní rozměr odkazuje, v některých případech, ztotožňování s označením celoživotní poradenství.


Z uvedeného vyplývá, že kariérové poradenství může nabývat rozličných podob, forem a je realizováno v různých prostředích. Přesto o něm panuje mnoho mýtů. Pro názornost uvádím 7 nejčastějších mýtů kariérového poradenství, uvedených a seřazených autory Amundson a kol. (2011), podle kterých vedou tyto mýty ke zmatkům ohledně významu kariérového poradenství:

 

 • kariéroví poradci mají k dispozici standardizované metodiky hodnocení, na základě kterých mohou určit, jaké povolání si mají lidé vybrat,
 • rozhodování o pracovní roli se může dělat izolovaně od ostatních životních rolí,
 • kariérové poradenství se nezabývá ostatními „osobními“ problémy,
 • na kompetentní vykonávání vlastní práce nepotřebují kariéroví poradci zvláštní odbornou kvalifikaci,
 • kariérové poradenství se nezabývá kontextem a kulturním pozadím klienta,
 • kariérové poradenství je vyžadováno jen tehdy, když se musí učinit nějaké kariérové rozhodnutí,
 • kariérové poradenství končí kariérovým rozhodnutím.

 

Jen obtížně lze vyvracet mýty, když pro argumentaci nemáme dostatečně silné „karty“. Pádné argumenty se, zejména v českém prostředí, hledají těžko. Přesto si myslím, že zejména v poslední době můžeme pozorovat významný posun ve snaze vymezit kariérové poradenství skrze kompetence.


Za významný počin v prostředí České republiky lze považovat standardy, které jsou součástí vymezení profesní kvalifikace kariérového poradce/poradkyně v Národní soustavě povolání (NSP). Podstatou změny je prolnutí kompetencí z kontextů vzdělávání a zaměstnanosti do jedné generální kvalifikace, a to pro poradce kterékoliv cílové skupiny. Hodnoticí standard obsahuje základ, který by měl umět kterýkoliv kariérový poradce. Podle NSP kariérový poradce prostřednictvím kariérových technik, metod a postupů poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat jednotlivce nebo skupiny osob v jakémkoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.


Pracovní činnosti kariérového poradenství dle NSP v České republice:

 

 • Provádění základní kariérové diagnostiky a poradenství pro profesní přípravu, vzdělávání, rekvalifikaci a rozvoj kariéry klienta,
 • Podpora klienta vedoucí k rozpoznávání a mobilizaci osobnostního a profesního potenciálu, rozpoznávání kariérních možností v případě plného zdraví i v kontextu znevýhodnění a postižení,
 • Volba vhodných kariérových nástrojů k hodnocení a sebehodnocení klienta,
 • Výcvik dovedností klienta k řízení kariéry a kariérnímu rozvoji,
 • Využívání informací z prezentace služeb kariérového poradenství, veletrhů kariérových informací, příkladů dobré praxe a další,
 • Poskytování aktuálních odborných informací o trhu práce klientům,
 • Vyhledávání informací, jejich sdělování strukturovaným a srozumitelným způsobem umožňující rozhodování klienta v další profesní dráze,
 • Komunikace s partnery s relevantními poskytovateli kariérového poradenství v sektorech veřejném, neziskovém, soukromém a komerčním,
 • Inovování stávajících a zapojování nových kariérových nástrojů a diagnostických metod (např. supervize, koučink, online nástroje) do praxe,
 • Zpracovávání doporučení na řešení klientova uplatnění u zaměstnavatele nebo změnu jeho uplatnění odpovídající jeho znalostem, dovednostem, postojům a představám o situaci na lokálním trhu práce.


Evropská síť pro inovaci v kariérovém poradenství (NICE), vyvinula model NICE Flower (květina).  Cílem je nastavit mezinárodní standard pro kvalifikaci kariérových poradců. O kompetenčním modelu se zmiňuje třeba Hloušková (2018). Bylo stanoveno 5 profesionálních rolí kariérových poradců a 6 klíčových kompetencí pro profesionální role. Tento kompetenční model je promítnut do zobrazení květin. Kompetence: kariérového poradenství, ke kariérovému vzdělávání, kariérové diagnostiky a práce s informacemi, k podpoře systémů kariérového rozvoje, k managementu kariérových služeb a všeobecné profesionální kompetence.


Také IAEVG (2018) udává několik kompetencí, které jsou klíčovým požadavkem na kariérové poradce bez ohledu na jejich specializaci. Cílem tohoto mezinárodního kompetenčního rámce je zajištění kvality dostupných služeb, přestože se kariéroví poradci pohybují v nejrůznějších oblastech a spektrum jejich klientů je velmi široké. Každý kariérový poradce by měl prokázat: vhodné etické chování a profesionální chování při plnění své role a povinností; podporu a vedení v prosazování vzdělávání, kariérového rozvoje a osobních zájmů klienta; dovednosti při navrhování, implementaci a hodnocení poradenských programů a intervencí; povědomí o své vlastní kapacitě a mezích; efektivně komunikovat s kolegy nebo klienty pomocí vhodné jazykové úrovně; znalost aktualizovaných informací o vzdělávání, školení, trendech zaměstnanosti, trhu práce a sociálních otázkách; sociální a mezikulturní citlivost; dovednosti pro efektivní spolupráci v týmu profesionálů; znalosti procesu celoživotního kariérového rozvoje; dovednosti a znalosti související s efektivním a vhodným využitím technologie; a dále projevit uvědomění si a ocenění silných a slabých stránek klientů v jejich kulturním kontextu, aby mohl účinně komunikovat se všemi v populaci; a integrovat teorii a výzkum do praxe v oblasti poradenství, kariérového rozvoje, poradenství a konzultací. (IAEVG, 2018)


Poslední novinky v náhledu na kompetence, v evropském kontextu, přinesl seminář Euroguidance CBD Dresden 2023.  Jeden z hlavních mluvčích profesor Weber, zahájil svou prezentací otázkou, zda bychom neměli diskutovat o tom, že nastal čas přehodnotit kompetenční rámce, které v posledních desetiletích ke kariérovému poradenství vznikaly v mezinárodním kontextu. Uvedl, že východiskem takového úkolu by měly být úvahy o měnícím se světě práce a měnící se společnosti. Upozornil, že odvíjející se trendy mají na kariérové poradenství dvojí dopad. 1. přirozeně ovlivňují práci lidí, 2. ovlivňují poradce v tom, jak přemýšlet o samotném poskytování kariérového poradenství. Weber uvedl pět hlavních trendů, které zakládají úvahy se kompetencích kariérových poradců: 1. digitalizace, 2. individualizace, 3.  kontextualizace a spolupráce, 4. ekologická krize a zelená ekonomika, 5. zdraví a sebepéče.


Weber závěrem navrhl, aby přehodnocení kompetencí bylo otevřeno uvedeným trendům, avšak aby proces vývoje nového kompetenčního rámce probíhal participativním způsobem, do kterého by byli zahrnuti jak kariéroví poradci, tak jejich klienti, přičemž uvedl, že aby bylo možné čelit dnešním výzvám, je nezbytná užší spolupráce na místní, regionální, národní i evropské úrovni. K čemuž se připojuji.

 

Použité zdroje:


AMUNDSON, Norman E., HARRIS-BOWLSBEYOVÁ, JoAnn  a NILES, Spencer G. Základné zložky kariérového poradenstva. Postupy a techniky. 1. vydání. Pearson, Ohio. Bratislava: Slovenská akademická asociála pre medzinárodnú spoluprácu. 2011. ISBN 978-80-89517-02-2.
CROSS BORDER SEMINAR DRESDEN 2023. Working as a guidance counsellor in a changing world – (do) we have what it takes? WEBER, Peter C. New strategies and services in vocational and career guidance in the light of a changing world of work – challenges and future competences for practitioners. 
ELGPN. Rozvoj politik celoživotního poradenství: Evropský nástroj pro tvůrce politik. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2015. 102 s. ISBN 978-80-87335-82-6.
HLOUŠKOVÁ, Lenka. Jak se rodí profese: příklad kariérového poradenství. ORBIS SCHOLAE, 2019. 13 (1), s. 1-17. ISSN: 1802-4637
IAEVG. International Competencies for Educational and Vocational Guidance Practitioners. IAEVG Board, 2018. Dostupné z: https://iaevg.com/competencies
MŠMT. Kariérové poradenství. Dostupné z https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/karierove-poradenstvi
NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ. Povolání: Kariérový poradce. Dostupné z https://nsp.cz/jednotka-prace/karierovy-poradce
OECD. Career Guidance and Public Policy. Bridging the Gap. Dostupné z https://www.oecd.org/education/innovation-education/34050171.pdf

 

Další články