Projekt Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji (iKAP JMK II)

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Trvání projektu: 09/2020–08/2023 (36 měsíců)
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

 

Popis projektu
Cíle projektu
Partnerství v klíčových aktivitách
Klíčová aktivita KA06-4

 


Popis projektu

 

Projekt je zaměřen na podporu následujících oblastí:

 1. Sdílení příkladů dobré praxe, nadstandardně vybavených učeben nebo pedagogů mezi školami,
 2. Zvýšení znalostí pedagogů v oblasti digitální gramotnosti,
 3. Metodickou podporu školám a školským zařízením v oblasti inkluze (stanovení podpůrných opatření, asistenti pedagoga apod.),
 4. Zvýšení počtu identifikovaných nadaných žáků ve srovnání s jejich očekávaným počtem v populaci,
 5. Podporu žáků v plánování jejich budoucí kariéry a výběru odpovídající vzdělávací dráhy,
 6. Zvýšení úrovně základních gramotností žáků ZŠ a SŠ (zejména matematické) ve vazbě na strukturu průmyslu JMK a potřeby trhu práce v regionu.

Projekt zohledňuje Školskou inkluzivní koncepci JMK, Výstupy projektu KIPR a je zabezpečen JMK v návaznosti na strategické dokumenty JMK a ČR.


Cíle projektu

 

Hlavním cílem projektu je zlepšení nebo minimálně udržení současného stavu poskytované metodické podpory pedagogům v oblastech nastavených v implementačních projektech PolyGram a KaPoDaV a nastavení systému metodické podpory pedagogům v oblastech, které dosud nebyly v předchozích projektech podpořeny. Zlepšení nastaveného systému metodické podpory se bude dít prostřednictvím organizace aktivit podporujících síťování organizací – navazováním neformálních vztahů mezi řediteli a učiteli obdobně zaměřených středních škol, ale také vytvářením spolupracujících platforem s účastí pedagogů různých stupňů škol se zástupci sociálních partnerů.

Důraz bude kladen na vzdělávání managementu středních škol, kde dochází v posledních letech k velké generační výměně. V návaznosti na nově zpracovanou Školskou inkluzivní koncepci JMK a výstupy projektu KIPR bude nastaven systém metodické pomoci školám v oblasti poskytování podpůrných opatření, sdílení příkladů dobré praxe směrem k základním školám, podpory spolupráce pedagogů s asistenty pedagoga a zavedení plošného systému prescreeningu pro identifikaci nadaných žáků. Řízení metodické podpory a síťování bude zabezpečeno z příspěvkových organizací JMK v návaznosti na strategické dokumenty JMK a ČR.
 

Více informací o projektu ZDE


Partnerství v klíčových aktivitách

 

Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace je partnerem projektu s finančním příspěvkem a je garantem klíčových aktivit:

KA06 – Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

KA06 – 4 – Vzdělávání pracovníků škol v oblasti inkluze
Cílem je aktivně podpořit pedagogické pracovníky středních škol, kteří pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání pracovníků škol proběhne formou několika modulů a kulatých stolů.

KA07 – Profesní rozvoj managementu škol
Cílem je poskytnout ředitelům škol, kteří jsou ve funkci do 5 let a služebně starším ředitelům podporu v oblasti řízení škol. Tyto aktivity budou realizovány formou výměny zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe, exkurzí, odborných konzultací a individuální metodické podpory, včetně manažerské podpory za pomoci odborníků z firemní sféry.

Realizace těchto aktivit přispěje k řešení problematiky:

Připravenosti celých pedagogických sborů a jednotlivých skupin pedagogů na inkluzivní vzdělávání.
Prevence rizikového chování žáků na školách a její dopad na celkové klima škol.

Připravenosti asistentů pedagoga pro jejich pedagogickou činnost, včetně jejich zapojení do inkluzivního vzdělávání.

 • Připravenosti celých pedagogických sborů a jednotlivých skupin pedagogů na inkluzivní vzdělávání.
 • Prevence rizikového chování žáků na školách a její dopad na celkové klima škol.
 • Připravenosti asistentů pedagoga pro jejich pedagogickou činnost, včetně jejich zapojení do inkluzivního vzdělávání.
 • Kvality poskytovaných služeb, které nabízí pedagogům školská poradenská pracoviště.
 • Společné komunikace, spolupráce a propojení rezortu školství, zdravotnictví a sociální oblasti při práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání.
 • Nedostatku odborných kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků, které jsou nezbytným a základním předpokladem pro zlepšení úrovně v pedagogickém vedení. Vyšší úrověň vedení škol a školských organizací v konečném důsledku vede ke zvýšení kvality celého vzdělávacího procesu.

Projekt je spolufinancován Evropských sociálním fondem, rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.


Kontaktní osoby

 • Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., ředitelka, tel: +420 543 426 011, e-mail: reditelka@vim-jmk.cz
 • Mgr. Monika Součková, odborná garantka KA06, tel: +420 543 426 038, e-mail: souckova@vim-jmk.cz
 • PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D., odborná garantka KA07
 • Ing. Ilona Ptáčková, odborná garantka KA07
 • Naďa Zhořová, odborná garantka – organizace akcí KA06 a KA07, tel: +420 543 426 068, e-mail: zhorova@vim-jmk.cz
 • Ing. Alena Tělupilová, manažerka projektu, tel: +420 602 728 284, e-mail: telupilova@vim-jmk.cz