Všeobecné obchodní podmínky pro účast na akcích


1. Všeobecná ustanovení
2. Předmět plnění
3. Přihlašování a zpracování osobních údajů
4. Cena a finanční podmínky
5. Doklad o účasti na akci
6. Změny
7. Závěrečná ustanovení

 

1. Všeobecná ustanovení

Vydavatelem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen jako „podmínky“) je Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČ: 60555980 (dále jen jako „pořadatel“).

Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi pořadatelem vzdělávací akce (dále jen jako „akce“), jejím objednatelem a jejím účastníkem.

Objednatelem se rozumí účastník nebo zaměstnavatel účastníka, jenž u pořadatele poptává účast na akci. Osoba objednatele může být totožná s účastníkem. Účastníkem se rozumí osoba, která se osobně zúčastní akce organizované pořadatelem.

Akcí se rozumí např. studium (studium ke splnění kvalifikačních požadavků nebo studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů [1]), seminář, kurz, webinář, konference, pracovní dílna, setkání apod.

 

2. Předmět plnění

Pořadatel se zavazuje za úplatu poskytnout a zajistit účastníkovi účast na akci. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu stanovenou v podmínkách akce.

 

3. Přihlašování a zpracování osobních údajů

Objednatel vyplní a odešle přihlášku na akci prostřednictvím on-line formuláře, který je dostupný na webových stránkách pořadatele (www.vim-jmk.cz). Podání přihlášky objednatelem je chápáno jako podání návrhu na uzavření smlouvy a potvrzení přihlášky pořadatelem je chápáno jako přijetí návrhu na uzavření smlouvy.

Na všechny akce je možné se přihlásit do data uzávěrky přihlášek, nedohodnou-li se pořadatel s objednatelem jinak. V přihlášce je nutné uvádět pravdivě všechny požadované informace – titul, jméno, příjmení, datum narození účastníka, fakturační adresu objednatele (u samoplátců fakturační adresu účastníka) a kontaktní údaje účastníka pro komunikaci (e-mail, telefon) – tyto informace jsou nutné z důvodu plnění předmětu závazkového vztahu (předmětu plnění). Podáním přihlášky účastník zároveň souhlasí s tím, aby pořadatel shromažďoval a zpracovával poskytnuté osobní údaje v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

 

4. Cena a finanční podmínky

Odesláním přihlášky dle čl. 3 shora se objednatel zavazuje uhradit cenu za akci (dále jen „kurzovné“). Úplná výše kurzovného včetně DPH je stanovena v podmínkách příslušné akce. Kurzovné hradí objednatel na základě řádného daňového dokladu vystaveného pořadatelem.

Zruší-li pořadatel akci nebo posune-li termín zahájení akce a nedohodne-li se s objednatelem jinak, kurzovné zaplacené objednatelem před zrušením nebo posunutím termínu zahájení akce bude objednateli vráceno.

Brání-li objednateli v účasti na akci překážka na jeho straně, může se obrátit na pořadatele s žádostí o změnu přihlášky nebo o storno (zrušení). Tuto žádost objednatel podává pouze písemně (za písemnou formu je považován i e-mail). Bezplatné storno je možné nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek. Po tomto termínu je objednatel povinen uhradit pořadateli plnou cenu kurzovného. Pokud se přihlášený účastník nemůže akce zúčastnit, objednatel je po dohodě s pořadatelem oprávněn vyslat na akci jiného účastníka; v případě, že objednatel náhradníka nepošle, zaplacené kurzovné mu nebude vráceno.

Účast ve studiu nebo v jiné dlouhodobé akci lze ve výjimečných případech (zejména z vážných zdravotních nebo osobních důvodů) na žádost účastníka ukončit i po zahájení akce. Pokud účastník požádá o vrácení kurzovného a bude žádosti vyhověno, tak schválená vratná částka bude ponížena o administrativní poplatek ve výši 1 000 Kč; při určování výše vratné částky bude pořadatel vedle důvodů udaných účastníkem posuzovat také rozsah příslušného studia nebo jiné dlouhodobé akce, jenž účastník před podáním své žádosti absolvoval. U mimořádných a opravných termínů závěrečných zkoušek ve studiích uhradí účastník administrativní poplatek ve výši 2 000 Kč; v případě, že opravná zkouška studia proběhne v termínu závěrečných zkoušek následujícího běhu studia, uhradí účastník administrativní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Pokud objednatel nezaplatí pořadateli kurzovné řádně a včas, má pořadatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kurzovného za každý den prodlení.

 

5. Doklad o účasti na akci

Po úspěšném absolvování akce, která je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, obdrží účastník osvědčení. Podmínkou pro vystavení osvědčení je účast v rozsahu nejméně čtyř pětin časového rozsahu akce a podpis účastníka na prezenční listině akce; právní předpisy nebo jiná závazná opatření, jimiž se musí pořadatel řídit, mohou stanovit další požadované podmínky. Pořadatel účastníka s podmínkami pro vystavení osvědčení seznámí nejpozději při zahájení akce. Po absolvování neakreditované akce je účastníkovi vystaveno potvrzení o účasti.

Osvědčení nebo potvrzení o účasti vydávané pořadatelem mají digitální (elektronickou) podobu, s výjimkou osvědčení u studií.

V případě, že účastník požaduje duplikát již dříve vydaného osvědčení nebo potvrzení o účasti, zaplatí administrativní poplatek ve výši 100 Kč; pořadatel umožňuje vydat duplikát i v podobě analogové (listinné).

 

6. Změny

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu akce při dodržení obsahové náplně tematického celku. Pořadatel si vyhrazuje právo z vážných a mimořádných důvodů odmítnout přihlášky zaslané před termínem uzávěrky přihlášek z důvodu naplnění kapacity akce, zrušit akci, provést změnu v rozvrhu, místě a čase konání akce a personální změnu v lektorském obsazení akce. O těchto skutečnostech pořadatel neprodleně informuje objednatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v přihlášce.

Pořadatel si vyhrazuje právo řešit individuálně mimořádné situace, které v rámci smluvního vztahu nastanou.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky v plném rozsahu nahrazují předchozí všeobecné obchodní podmínky. Právní vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy. Tyto podmínky může pořadatel kdykoliv změnit a průběžně upravovat.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 2. 2021.


[1] Ustanovení § 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.