Využití ChatGPT ve školách

robot

Je dobrý nápad vpustit AI do škol?

 


Stoprocentně. Z mého pohledu by děti měly rozumět nejen tomu, jak umělá inteligence v principu funguje, ale také efektivně využívat její nástroje a  v neposlední řadě znát její limity a tím si k ní vytvářet realistický postoj.


Naše společnost se díky technologiím silně proměňuje, AI přináší velké změny. Technologie dobře slouží, pokud je v dobrých rukou. A pokud není, společnost musí být na dopady připravena. Připravená je pouze vzdělaná společnost.

 


A jak se promění samotné vzdělávání?

 


Myslím, že trend jednoznačně směřuje k rozvíjení kompetencí, protože informace jsou všudypřítomné, okamžitě dohledatelné. Zároveň nelze úplně rezignovat na memorování. Žáci by z mého pohledu měli mít penzum znalostí, aby byli schopni kriticky posuzovat informace. AI může také významně pomoci v práci učitele.

 

AI pravděpodobně urychlí změnu vztahu žáka a učitele

 

Velkou úlevou bude systém pro personalizované učení (založený na AI), který sleduje výsledky žáka a doporučuje vzdělávací obsah na základě jeho učebních stylů a zájmů. Takový systém nejen že generuje část vzdělávacího obsahu, ale také hodnocení na základě dat, které učiteli předloží ke kontrole, úpravě. Tím pedagoga osvobodí od části rutinních úkonů a díky tomu se bude moci soustředit více na vzdělávání, být pro žáky průvodcem, nositelem hodnot, choreografem vzdělávání. Do extrému takový systém zahnali v Číně, kde testují zařízení, která snímají mozkovou aktivitu žáků, a učitel v reálném čase vidí, kdo se soustředí, či je naopak duchem jinde. Z našeho evropského pohledu je naštěstí toto za hranou.

 


Takže učitel bude mít více času na individuální přístup?

 


AI pravděpodobně urychlí změnu vztahu žáka a učitele. Z mého pohledu učitelé už nemohou být pouze ti, co stojí před tabulí a vykládají látku. Tento model přestal fungovat, protože děti rozumějí technologiím mnohdy lépe. Nabízí se tedy společné objevování v hodinách, aktivnější zapojení 
žáka do vzdělávacího procesu, přenesení odpovědnosti za jeho vlastní učení. 

V mnoha školách, kde se pohybujeme, takto k žákům přistupují a je to skvělé. I pedagogům je v tom lépe.

 


Jak by mělo zapojení ChatGPT vypadat v praxi?

 


Při zadávání úkolů je vhodné, aby pedagog specifikoval, které části úkolů žáci mají vypracovat pomocí ChatGPT a které ne. Například: vypracujte osnovu práce pomocí ChatGPT a jednotlivé body podle Wikipedie nebo knihy. Případně pokud si pedagog nepřeje, aby žáci na vypracování úkolu využili ChatGPT, tak odůvodnit proč. Třeba proto, že je dobré si kvůli zapamatování látku procvičit.


Je ale důležité zmínit, že ChatGPT mohou žáci využívat až od 13 let se souhlasem zákonného zástupce. Proto je lepší v hodinách s ChatGPT pracovat ve skupině, kdy pedagog pracuje s aplikací a žáci navrhují postup.

 


Jak využít ChatGPT v konkrétních předmětech?

 

Nyní kupříkladu vydáváme metodiku do hodiny dějepisu. Ta by měla sloužit k rozvoji digitální kompetence. Žáci si přečtou dobové texty na téma vzniku EU a ChatGPT využijí k tomu, aby lépe pochopili celý kontext. Pokládají mu otázky, které jim vyvstanou po přečtení historickýchmateriálů.

 


Text je úryvkem rozhovoru, jehož autorem je Jiří Mach a vyšel dne 1. května 2023 na serveru NOVINKY.CZ.

 


Co říká na používání služeb ChatGTP ve školách česká legislativa?

 


Odpovědi přináší Ondřej Vykoukal z advokátní kanceláře KROUPAHELÁN.


Dle podmínek užití společnosti OpenAI (provozovatel ChatGPT) mohou ChatGPT využívat děti až od 13 let. Potřebují k tomu však souhlas zákonného zástupce, typicky rodiče.

 

Uživatel je ale povinen vždy uvést, že obsah byl vytvořen prostřednictvím ChatGPT. Obsah tedy nesmí být vydáván jako autorské dílo.

 

Děti mladší 13 let nemohou ChatGPT samostatně používat, i kdyby měly souhlas rodičů. Studentům starším 18 let v jeho využití nic nebrání.

 

Naše doporučení k užívání ChatGPT v hodinách

 


V případě, že žáci ještě nedosáhli věku 13 let, doporučujeme s ChatGPT pracovat skupinově, kdy pedagog ovládá aplikaci, ale dotazy kladou žáci a žákyně.


Pokud žáci dosáhli věku 13 let, získejte souhlas zákonných zástupců. V případě, že to není možné, pracujte skupinově (jako v prvním případě).

 


Komu patří obsah v aplikaci ChatGPT

 

Obsah patří uživateli aplikace.V pravidlech aplikace je výslovně uvedeno, že veškerý vygenerovaný obsah patří uživateli. Uživatel je ale povinen vždy uvést, že obsah byl vytvořen prostřednictvím ChatGPT. Není dovoleno vydávat obsah z ChatGPT za své vlastní autorské dílo.


S vlastnictvím obsahu se pojí odpovědnost za obsah.


Důležité je vědět, že provozovatel služby ChatGPT se zříká jakékoli odpovědnosti za vytvořený obsah. Je na každém uživateli, aby si sám výstupy před jejich publikací zkontroloval.


Zveřejněním výstupu může uživatel zasáhnout do těchto oblastí:

  • Autorská práva — ChatGPT může generovat výstup i z autorských děl (publikovaných úryvků knih, diplomových prací, básní...).
  • Osobní údaje a ochrana osobnosti — výstupem mohou být i osobní údaje třetích osob.
  • Uvádění nepravdivých informací — výstupy mohou být nepravdivé.
  • Obsah porušující etická pravidla — násilný, nenávistný, šikanózní, rasistický, vulgární apod.

Před veřejnou publikací jakéhokoli obsahu vygenerovaného v aplikaci ChatGPT je tak potřeba obsah zkontrolovat a ujistit se, že je legální ho zveřejnit 
a dále používat.

Další články